Ultra-large single-crystal WS2 monolayer

Journal Reference: Jinhuan Wang, Xiaozhi Xu, Ting Cheng, Lehua Gu, Ruixi Qiao, Zhihua Liang, Dongdong Ding, Hao Hong, Peiming Zheng, Zhibin Zhang, Zhihong Zhang, Shuai Zhang, Guoliang Cui, Chao Chang, Chen Huang, Jiajie Qi, Jing Liang, Can Liu, Yonggang Zuo, Guodong Xue, Xinjie Fang, Jinpeng Tian, Muhong Wu, Yi Guo, Zhixin Yao, Qingze Jiao, Lei … Read more

Researchers discover monolayer Mott insulator resistant to stimuli such as heat and light

Researchers discover monolayer Mott insulator resistant to stimuli such as heat and light – NovLink Home Mash H Researchers discover monolayer Mott insulator resistant to stimuli such as heat and light We would love to give thanks to the writer of this short article for this remarkable content Researchers discover monolayer Mott insulator resistant to … Read more

Bofads