Zpoplatnn test snilo frekvenci antigennch, pibv tch nazench – iDNES.cz

Monost nechat se bezplatn otestovat maj i nadle dti a mlad do 18 let, lid naokovan nebo se zahjenou vakcinac a tak ti, kte se nemohou nechat okovat ze zdravotnch dvod.

Pokrauje tak hrada test, na kter pole pacienta lka nebo hygiena. Z veejnho zdravotnho pojitn zstv hrazeno i testovn v socilnch slubch.

Zmnn opaten se promtla nejen na potech provedench test, ale tak na pomru PCR a antigennch test na koronavirus. Po 1. listopadu, kdy se testy pestaly proplcet, zvratn klesl hlavn poet provedench antigennch test.

Zatmco v ptek 29. jna bylo antigennm zpsobem otestovno 86 527 lid, o tden pozdji to bylo o 21 tisc osob mn. Podobn tomu bylo i dal ptek 12. listopadu. Pten hodnoty bvaj nejvy z celho tdne, jeliko se mnostv lid nechv testovat ped vkendem.

Naopak nrst zaznamenal poet PCR test, kter roste konstantn spolu se slc pandemi. V ptek 12. listopadu bylo provedeno rekordnch 72 tisc PCR test, co je dokonce nejvy denn hodnota za celou dobu trvn epidemie covidu.

Hlavn vzrostl zjem o okovn tm, e jsme rozhodli, e u nebudeme platit testy pro lidi, komentoval nrst zjmu o PCR testy premir v demisi Andrej Babi. M to dobr efekt a samozejm nechceme pistupovat k totlnmu lockdownu neokovanch, jak to zavedlo Rakousko od plnoci, dodal.

Tady jde o to, abychom ochrnili hlavn ty star, seniory, ale i ostatn. Bohuel i mlad kon v nemocnici, dle uvedl Andrej Babi. Kdy jsou povodn nebo torndo, tak vichni vidme tu katastrofu, ale tady je poteba na to upozorovat, protoe je stle plno lid, kte tomu nev a je to stran chyba a covid skuten zabj, apeloval.

Testy nazen lkai a hygienami

Nejvce je zmna v testovn viditeln na stoupn potu diagnostickch test. Jedn se o testy provdn na zklad diagnostiky lkaem i jinm odbornkem pacientm s pznaky covidu. Jejich podl na celkovm potu test piblin od plky jna strm stoup. V ptek 4. jna bylo diagnosticky otestovno pouze 4,5 tisce osob, avak o msc pozdji se toto slo vyplhalo na vce jak tynsobek.

Testovat okovan je patn, mn rektor Zima. Univerzita jich m a 90 procent

Roste tak poet test provedench na doporuen hygieny, ty se nejastji tkaj lid, kte byli v kontaktu s nakaenm. Pten poty tchto test se ji od lta pohybovaly kolem 30 tisc, v ptek 12. listopadu vak po del dob vyplhaly nad 40 tisc.

Tento trend je dan hlavn tm, e diagnostick testy a testy doporuen hygienou hrad automaticky pojiovna a ani neokovan lid si je tak nemus platit.

Testy, na kter lid chod z preventivnch dvod, zaznamenaly nejvt pokles. Dvodem je prv zruen jejich proplcen, ale tak zkrcen doby jejich platnosti na pouhch 24 hodin a zrychlen tempa vakcinace. Okovan lid se toti podle aktulnch nazen testovat nemus.

Kad osoba, kter spluje poadavky ministerstva zdravotnictv na proplcen test na covid, m nrok na jeden antigenn test kadch 7 dn. Tedy otestovat se mohou lid nechat opt osm den od poslednho testu.

Vojtcha zklamala reakce AntiCovid tmu. Shoda je na uznvn jen PCR test

U PCR test nezle na tom, kdy budou proveden, pokud je dodren poet dvou test v kalendnm msci. Jedin omezen je, e vkon PCR testu lze na jedno rodn slo vykzat jen jednou denn.

V jednom msci pitom me jeden lovk vyut jak antigennch tak i PCR test. Platnost antigennho testu je aktuln 24 hodin, zatmco PCR testem se lid mohou prokazovat a 72 hodin.Maximln cena test je stanoven na 814 korun za PCR test a 201 korun za antigenn test.

V pondl 15. listopadu vlda tak projedn ppadn zruen samotest a uznvn antigennch test pouze v ppad, e by nebylo mondoshnout dostupnosti PCR testovn. Samotesty pitom v uplynulch tdnech asto vyuvali neokovan z dvodu lep cenov dostupnosti.

We want to say thanks to the writer of this write-up for this incredible material

Zpoplatnn test snilo frekvenci antigennch, pibv tch nazench – iDNES.cz

Bofads