Omezit se o Vnocch? Ne, vzkazuj ei. Nco ale me svtky prodrait – iDNES.cz

Svtky bez omezen si dopej nejvce mlad ve vku 18 a 35 let (98 %) a tak dv tetiny senior. Uskromnit se naopak mus nejastji lid ve vku 3645 let, uvedlo to 45 % z nich. Takov je aktuln zjitn przkumu nap eskem, kter provedla Generali esk pojiovna.

esk drahota nen pot

Akoliv cena pohonnch hmot meziron znan vzrostla, silnice v esku v obdob Vnoc rozhodn przdn nezstanou. Dra benzn i nafta v dnm ppad neodrad dv tetinydotzanch ech od toho, aby o svtcch vyrazili autem na nkupy, za rodinou i pteli.

Je vysoce pravdpodobn, e na vnon svtky bude na domcch silnicch runo. Je proto vhodn pipomenout si zkladn fakta o svm vlastnm autopojitn a uloit si do telefonu kontakt na asistenn slubu. Kadoron v naich statistikch vidme, e zvl᚝ kombinace spchu a patnho poas pin zven mnostv nehod, pipomn Tom Kabele, senior manaer pojitn motorovch vozidel v Generali esk pojiovn.

Tmatem diskus ve spolenosti je i zdraovn potravin. Ani v tomto ppad vak vtina lid rozhodn nemn o Vnocch pikrtit svj rozpoet. Piznvaj to dv tetiny dotzanch. Omezit se v hojnosti vak zcela urit bude muset 9 % lid.

Priority maj ei nastaven

Przkum tak ukzal, e echm bhem vnonch svtk udl nejvt radost jdlo a pit (84 %), setkvn s rodinou a pteli (83 %), ale tak voln svten dny (77 %). Nladu nm naopak nejvce kaz epidemick (67 %) a politick (61 %) situace. Lid jsou zrove pipraven vzdt se nvtv restaurac a sportovnch i kulturnch akc.

Svten nladu vak mohou pokazit neekan udlosti. Potvrzuje to praxe. Nai likvidtoi eili z razovho pojitn vjimenou situaci: klientka se pi vybalovn vnonho drku poezala na ruce. Pod balicm paprem se toti skrval profesionln kuchysk n. ena se zla tak neastn, e nslednm lenm strvila tm dva tdny, k Jan Marek, mluv Generali esk pojiovna.

Nkter ppady jsou vak a k neuven. Bhem Vnoc jsme tak eili ppad, kde klientka popsala, co se j pihodilo, takto: Manel m pod stromekem objal, nadzvedl mne, aby ukzal, e je jet chlap, a zmkl. A mn praskla ebra, pibliuje Jan Marek losk ppad.

Dal raz vylil postien pi nahlen pojistn udlosti zase takto: Dnes asi v 13.30 pi ohvn obda na plynu jsem se poplil o ucho hrnce. Ouvej, ouvej, ouvej Bhem Vnoc dochz i k manelskm neshodm. Prbh jedn byl popsn takto: Manel po m hodil salmem. A v lkask zprv potvrdili: Dnes ji manel udeil tanglou salmu do zad.

A tak i tak, pojiovny potvrzuj, e s obdobm Vnoc a s koncem roku je spojena ada pojistnch udlost, ke kterm po zbytek roku dochz v men me. Jejich vet je pitom pomrn dlouh. Obezetnost je proto namst.

1.Peven stromku

Specialist Allianz pojiovny simulovali v crash testech nraz auta, kter m na stee upevnn stromek a v rychlosti 50 km/h naraz do pekky. A vsledek? Pokud je strom na aut pipevnn prunm lanem s hky na obou koncch, nen dostaten zabezpeen. V ppad srky vylet pes stechu dopedu, co ohrouje nejen cestujc v aut, ale i dal astnky provozu, k Marie Petrov, mluv Allianz. Mjte to proto na pamti, a budete svj stromek kupovat a pepravovat.

2.Adventn vnce

ast jsou pory adventnch vnc. Plameny nehldan svky na dekoraci pitom dokou spolykat nejen vnec, ale i stl a ppadn nakonec vybaven cel mstnosti. Domcnosti jsou v dnen dob doslova peplnny vybavenm z materil, kter se snadno vznt a rychle ho, piem me dochzet tak k niku toxickho koue napklad z alounnho nbytku, matrac i plastovch dl, upozoruje Eva Svobodov, mluv pojiovny UNIQA.

3.Elektrick svky

Zejmna ve vilovch tvrtch, ale i na balkonech bytovch dom to bhem adventu a v zvru roku asto vypad, e domcnosti sout, kter nejvc z. K tomu doslova omotaj sv obydl etzy s elektrickmi svtlky a do zahrady postav svtc soby. Nic proti tomu, ale pozor na razy elektrickm proudem nebo pory z elektroinstalace. Vyznavai svtla asto chtj na pozen nejrznjch pomcek uetit, to se ale nemus vdy vyplatit. Nkdy zbo bv levn, ale nem povinn atesty nebo je nespolehliv.

4.Vodovodn kody

Stihli jste u vypustit na chat i chalup vodu z vodovodnch zazen a trubek? Pokud obydl i v tchto tdnech a zimnch mscch netemperujete, anebo dobe nevypustte rozvody, pipravte se na to, e me dojt k pokozen armatur, ventil a popraskn trubek, upozoruje Renata apkov, mluv esk podnikatelsk pojiovny. Jak dodv, stejn udlosti hroz samozejm i ve mstech, tam se ale na vzniklou kodu zpravidla pijde dve.

5.Sklenika za vechny penze

V pokuen dt si ped jzdou babiin vajen likr, sklenku svaenho vna nebo teba jedno mal, se ocitne ada idi. Pr minut dobr nlady ale me zhy vystdat nvrat do krut reality. Nejene v zemi s nulovou toleranc hroz vn postih od policie, ale ani pojiovny nejsou v tomto ppad tolerantn, protoe alkohol v krvi pedstavuje hrub poruen pojistn smlouvy. Klient tedy mus potat s ppadnm krcenm pojistnho plnn, u zvanch provinn pak mohou pojiovny vplatu z pojitn odmtnout.

6.Pyrotechnika

Silvestrovsk vesel spojen s vlastnm ohostrojem me skonit netstm. Kadoron se dostanou na trh nespolehliv petardy pochybnho pvodu. V kombinaci s alkoholem se mnoz najednou ct bt stelmistrem. Tak vznikaj razy, asto velmi tk. Kadoron jich UNIQA e nkolik, bohuel i u dt, upozoruje Eva Svobodov. Zbytky munice tak nezapomete po oslav uklidit, aby se nedostala do nepovolanch rukou. Dbejte i na to, abyste svm ohostrojem nepokodili ciz majetek v sousednch zahradch nebo zaparkovan vozidla.

7.Ach, ty komny

Mnoho por vznik i pi intenzivnjm provozu krb a krbovch kamen bhem svtk. Podle hasi ptinu a tvrtinu z nich m na svdom nedostaten drba a chybjc revize komn, okolo kterch pory vznikaj. Krb ani kamna proto nenechvejte bez dozoru, ast jsou i pory vznikl pmo u nich.

8.Cesta za hranice

Pokud vs ani letos o Vnocch a v novm roce nemine cesta do zahrani, myslete na to, e kartika esk zdravotn pojiovny sice zajist v Evropsk unii prvo na oeten, ceny jednotlivch zdravotnickch kon vak mohou bt nepjemnm pekvapenm. Mezi nejastj zimn razy pat porann hornch konetin, kter prmrn v pepotu stoj 25 tisc korun), porann mkkch tkn kolene vyjde na 24 tisc korun a pohmodniny a odeniny stoj okolo 11 tisc korun, vypotv Marie Petrov. Ceny urgentnch ortopedickch operac se pak pohybuj kolem 10 tisc euro. Proto je uiten uzavt cestovn pojitn.

9.Fotky na socilnch stch

Mte ve zvyku pochlubit se na socilnch stch svm znmm, e budete trvit Vnoce i silvestra na horch mimo svj byt i dm? A rdi se tak chlubte, e jste pod stromekem nali vysnnou elektroniku, horsk kolo i jin hodn drah drek? I v tomto ppad se mjte radji na pozoru. Nikdy nevte, kdo vae internetov pspvky me vidt. Mohla by se z toho stt vstupenka do vaeho bytu i domu pro nevtanou nvtvu zlodj, uzavr Petr Milata, mluv SOB Pojiovny.

We would love to give thanks to the author of this article for this awesome web content

Omezit se o Vnocch? Ne, vzkazuj ei. Nco ale me svtky prodrait – iDNES.cz

Bofads