Novoron oslavy: Zchytka pln v osm veer, auto v protismru i kousanec – iDNES.cz

Policie na Vysoin pijala za poslednch 24 hodin asi 120 oznmen, vtinou v souvislosti se silvestrovskmi oslavami. Vyjdla i k nkolika dopravnm nehodm a dvma ppadm dt, kter byly pod vlivem alkoholu a skonily v nemocnici. Informovala v sobotu krajsk policejn mluv Stanislava Rzlov.

Do ptench 18:00 pijali policist na tsov lince kolem tyiceti oznmen, ale neevidovali naruen podku. Od est hodiny veern do pl est dnenho rna se tento poet zdvojnsobil a operan dstojnci pijali asi osmdest tsovch hovor. Z tohoto potu mla vtina oznmen souvislost se silvestrovskmi oslavami, uvedla mluv.

Policie byla u nehod i nevhodnho pouit zbavn pyrotechniky. V pti ppadech eskortovali policist nkoho pod vlivem alkoholu na protialkoholn zchytnou stanici. Do plnoci eili policist dva ppady nezletilch pod vlivem alkoholu. Zdravotnick zchrann sluba pevezla na Havlkobrodsku po 20:30 do nemocnice estnctiletho chlapce, kvli otrav alkoholem.

Kolem pl dest veer pijali policist oznmen o tinctiletm chlapci, kter na Tebsku upadl a zranil se, piem byl tak pod vlivem alkoholu. Chlapce pevezla zdravotnick zchrann sluba na oeten do nemocnice, uvedla Rzlov.

Zchytka pln u ve 20:00

Jihoet zchrani mli o silvestrovsk noci 136 vjezd, co byl proti bnm slubm dvojnsobek. Protialkoholn zchytn stanice byla pln obsazen u po 20:00. Oetili ti razy zavinn pyrotechnikou, tyi pacienty zrann po napaden i tyi podnapil dti. Policie nezaznamenala dn mimodn udlosti. Jihoet hasii zasahovali o silvestrovsk noci u nkolika por odpadu, popelnic i krabic od pyrotechniky.

Zdravotnick zchrann sluba Jihoeskho kraje poslila o silvestrovsk noci od 18:00 do 6:00 operan stedisko o jednoho opertora. Tsovou linku 155 zajiovalo sedm opertor. Za pacienty vyjelo 46 posdek ve 136 ppadech, dvojnsobek proti jinm nonm slubm.

Protialkoholn zchytn stanice byla pln obsazen po 20. hodin veern. K razm zpsobenm zbavn pyrotechnikou vyjeli zchrani tikrt. Jednm z nich byl ciz sttn pslunk, ktermu pyrotechnika poranila obliej a oko a po oeten byl pevezen do eskobudjovick nemocnice, uvedla mluv zchran Zuzana Fajtlov.

Protialkoholn zchytn stanice nabzela ped pandemi koronaviru pt lek pro dospl a dv pro mladistv, kvli covidu ale funguj jen ti, ekla Fajtlov. Za hospitalizaci plat pacient 1200 K, vyplv z informac na webu.

Cel Evropa je v roce 2022. Nov rok m nad Atlantik, rno doraz do USA

Sedmnctkrt zasahovali zchrani u raz v souvislosti s otravou alkoholem. Oetili est podnapilch dosplch a tyi nezletil. Ve tyech ppadech bylo tak nutn oetit pacienty po napaden, uvedla Fajtlov.

Pi silvestrovskm dni od 6:00 do 18:00 vyjely posdky ze svch zkladen ve 155 ppadech, co bylo z hlediska dennho prmru zhruba o 30 procent vjezd mn. V porovnn s pedchozmi dvma roky to ale bylo o 25 vjezd vc. U odpoledne skonili dva lid na zchytn stanici v eskch Budjovicch.

Jihoet hasii likvidovali mal pory v eskch Budjovicch, Psku, Protivn, Milevsku a Tboe. Silvestrovsk noc byla klidn, sdlila mluv jihoeskch hasi Vendula Matj. U pornch zsah asistovala i policie, doplnil krajsk policejn mluv Milan Bajcura.

Novoron oslavy v centru Prahy na Vclavskm nmst. (1. ledna 2022)

Od 20:00 do plnoci zasahovali hasii pouze u dvou por odpadu a popelnic v Milevsku a eskch Budjovicch. Pr minut po plnoci likvidovali hasii por vnonho osvtlen na nmst v Protivn malho rozsahu, uvedla mluv.

Uhasili ho za 15 minut, koda zatm nen vyslen. Pory odpadu i krabic od pyrotechniky likvidovali v Psku, Milevsku, v Tboe a tak na balkon panelovho domu na eskobudjovickm sdliti Mj. Okolo 3:30 vyjeli hasii s vkovou technikou k ohlenmu poru bytu opt na sdliti Mj. Jednalo se pouze o splen potraviny na sporku. Beze kody, uvedla mluv.

Hasii v Pardubickm kraji eili pedevm pory kontejner a popelnic. Zhruba hodinu po silvestrovsk plnoci vyjdli k nehod osobnho auta do Hemanova Mstce na Chrudimsku. Auto skonilo pevrcen na stee, nehoda se obela bez zrann. V sobotu informovala mluv pardubickch hasi Vendula Horkov.

Oslavy se potem zsah nijak vrazn neliily

Od 21:00 poslednho dne roku 2022 do dnench 02:00 hasii v kraji vyjdli k deseti udlostem, z toho v sedmi ppadech lo o pory. Dvakrt pomhali otevrat uzaven prostory.

Napklad necelou hodinu po plnoci hasii likvidovali por zbytku rachejtl hocch u kontejneru v pardubick tvrti Rosice. Krtce na to likvidovali por jasanu v Zmrsku na Orlickostecku, por dvou plastovch kontejner v Blat u Pardubic a por kontejneru v st nad Orlic. Pory budou mt pravdpodobn stejnou pinu, a to pyrotechniku, uvedla mluv.

Uplynul silvestrovsk oslavy se potem zsah hasi nijak vrazn neliily od pedchozch t let. Okolo plnoci na pelomu let 2020 a 2021 hasii zasahovali u esti udlost, v letech pedtm to bylo u osmi a 14 udlost. Vtinou lo o men pory zpsoben zbavn pyrotechnikou.

Prat hasii zasahovali u 57 por zpsobench zbavn pyrotechnikou. Loni pi zkazu vychzen vyjeli k 18 porm. Prat zchrani pak zasahovali u 421 udlost. Proti losku je to vce, obecn ale byly oslavy klidn.

Proti losku, kdy platila psn protiepidemick opaten, je to nrst. Z dlouhodobho hlediska lo o velmi klidn oslavy zvru roku, ekla mluv praskch zdravotnickch zchran Jana Potov.

Zchrani museli oetit pt raz zpsobench zbavn pyrotechnikou. Minimln v jednom ppad lo o porann ruky v takovm rozsahu, e zrann o jej st piel, vyplv z vyjden zchran.

Dlouhodob prmr praskch zchran za 24 hodin in podle Potov kolem 350 vjezd. V souvislosti s pandemi koronaviru a nejvytenjm provozem v obdob zhruba ped mscem to podle Potov bylo a ke 450 vjezdm. Silvestr a zatek Novho roku tak z tohoto pohledu nebyl nijak vjimen. Bn bv pro prask zdravotnky silvestrovsk smna tou nejnronj v roce.

Oslavy pchodu novho roku 2022 v Praze na Staromstskm nmst. (1. ledna 2022)

Zchrann sluba hlavnho msta poprv po 16 letech na Vclavsk nmst ped silvestrovskou noc nepistavila modul pro hromadn netst Golem, nhradou za nj byl stan.

Naprosto vjimen byly pro prask zchrane minul oslavy konce roku, kdy se non sluba vyhnula jakkoliv mimodn udlosti. V souvislosti s Novm rokem eili zchrani v hlavnm mst 18 ppad, raz pyrotechnikou zaznamenali jeden. Na silvestra ale platil zkaz nonho vychzen, konzumace alkoholu na veejnosti, restaurace mohly oberstven prodvat jen vdejnmi oknky.

Leton oslavy v centru Prahy byly klidnj

Zkaz pyrotechniky vak pomohl s klidem v centru msta. Pracovnci Praskch slueb maj oproti jinm novoronm klidm mn prce, ni tak budou i nklady, ekl v sobotu Zdenk Zlusk z Praskch slueb, kter na prci dohl.

Leton oslavy v centru Prahy byly klidnj kvli epidemii a s n spojenm protikoronavirovm opatenm, do esk metropole pijelo vrazn mn turist ne v dvjch letech. Podobu oslav ovlivnila i mstsk vyhlka, kter zakazuje napklad v prask pamtkov rezervaci odpalovat zbavn pyrotechniku. I kdy pedevm kolem plnoci lid na Vclavskm nmst zkaz nerespektovali, zbylo po oslavch mn odpadu.

Je to evidentn klidnj, jednoznan pomohla vyhlka v souvislosti se zkazem pyrotechniky. I odpadu je mn, odhadujeme tak 15 a 20 tun, oproti klasickm novoronm klidm je to zhruba 50 procent, poznamenal Zlusk.

Dky klidnjm oslavm mohly prvn uklzec stroje na Vclavsk a Hradansk nmst vjet ji hodinu po plnoci, pvodn pln potal se zatkem ve 03:00. V 05:00 na strojn klid navzala asi padest pracovnk, kte maj k dispozici 20 kus doprovodn techniky, jako jsou napklad komunln vysavae.

Nklady na klid polovin

Za kol maj odstranit nsledky silvestrovskho vesel z Vclavskho a Staromstskho nmst, Karlova mostu nebo Nerudovy ulice a z Hradanskho nmst. Uklzet budou i i ve vedlejch ulicch historickho centra.

Celkem se Prask sluby mus postarat na pravm behu Vltavy o plochu o vme 133 tisc metr tverench a na levm behu o necelch 41 tisc metr tverench. Hotovo by mohlo bt ji pi rann smn, tedy asi do 14:00. Vetn idi a dalch pracovnk se do uklzen zapoj asi 80 lid.

Nklady na klasick novoron klid z pedelch let byly kolem milionu korun, letos by stka mla bt podle Zluskho asi polovin. Zle napklad na mnostv odvezenho odpadu. Loni kvli zkazu nonho vychzen se novoron klid nekonal vbec. U Praskch slueb si ho objednv hlavn msto prostednictvm sv organizace Technick sprva komunikac (TSK).

Zabouchnut dvee do bytu

Hasii ve Zlnskm kraji likvidovali v noci ze silvestra na Nov rok zejmna drobn pory kontejner. Ve Valaskm Mezi na Vsetnsku pomhali otevt zabouchnut dvee do bytu, ve kterm bylo mal dt. Noc byla nebvale klidn, po plnoci jednotky vyjdly k pti udlostem. kody zpsoben pory nejsou vysok, ekla v sobotu ped 07:30 mluv krajskch hasi Lucie Javokov.

Plastov kontejner na papr hoel po plnoci v Otrokovicch na Zlnsku, dal dva kontejnery zachvtil v prvnch hodinch novho roku por v Ronov pod Radhotm na Vsetnsku. V blzkosti jednoho z nich se nachzelo nkolik zaparkovanch aut. Jedno z vozidel bylo mrn pokozeno porem, uvedla mluv.

Ve Valaskm Mezi hasie zamstnal hoc hadr pod balkonem a tak zabouchnut dvee do bytu. Uvnit zstalo samo mal dt, take jsme pomhali se zpstupnnm bytu, ekla mluv. Ped silvestrovskou plnoc vyjdli hasii k doutnajc krabici po pyrotechnice ve Starm Mst na Uherskohradisku, kterou prolili vodou.

Nejvnj zsah poslednho veera koncho roku zaznamenali hasii v regionu po 18:00 nedaleko centra Krome, kde osobn auto srazilo dv chodkyn. Jedna z en nehodu nepeila, druhou transportoval vrtulnk s vnmi zrannmi do Fakultn nemocnice Brno. Na mst zasahovaly vechny sloky zchran. Velehradsk ulice byl po tragick nehod nkolik hodin neprjezdn..

Na dlnici D11 auto v protismru

Silvestrovsk oslavy v Krlovhradeckm kraji se podle policie obely bez vnjho naruen veejnho podku. Zhruba hodinu po plnoci policist vyjdli na dlnici D11 zastavit auto jedouc v protismru. V souvislosti s oslavami pchodu novho roku policist eili hlavn potyky, slovn rozepe i vtrnosti. Popsala v sobotu rno mluv policie Magdalna Vlkov.

Od 18:00 poslednho dne roku 2021 do dnench 06:00 policist v kraji zaznamenali na tsov lince tm 100 rznch oznmen. Za stejnou dobu na pelomu let 2020 a 2021 policist pijali na tsov lince 58 oznmen a o rok dve 71 oznmen.

Nkter oznmen naruen obanskho souit se po pjezdu hldky na msto ani nepotvrdila. K vnjmu naruen veejnho podku nedolo. Spolenm jmenovatelem ady udlost, k nim policist vyjdli, byl alkohol, uvedla mluv.

Auto jedouc po dlnici v protismru se policistm podailo zastavit. Dechov zkouka i test na nvykov ltky vyel u idiky negativn, uvedla mluv. Po 03:00 policist tak vyjdli ke stetu auta se zv na Jinsku.

Zhruba dv hodiny po plnoci policist vyjdli na Jinsku k opilci, kter usnul v kontejneru na odpad. Po pjezdu hldky byl pedn spolubydlcm. Uvedl e si chtl odpoinout a zhy patrn usnul, uvedla mluv. U ady zsah policist spolupracovali s hasii, zchrani a strnky.

Policie upozornila na to, e dnes a v nedli se zam na dozor na silnicch. Oekv vt provoz, jak se lid budou vracet z rekreac a oslav dom. Policie bude u idi kontrolovat zejmna poit alkoholu i jinch nedovolench ltek.

Hasii v steckm kraji o silvestrovsk noci vyjdli k vce ne 20 porm. Nejzvanj byl podle nich por bytu ve 14. pate v Most. Ve 23:25 tam vyjelo est hasiskch jednotek. Plameny se do przdnho bytu rozily pes balkon. Hasii evakuovali 50 lid, kte se po odvtrn budovy mohli vrtit do svch byt. Nikdo nebyl zrann. Por nejsp zpsobila pyrotechnika. koda byla odhadnuta na 50 a 100 tisc korun, ekl mluv krajskch hasi Luk Fajk.

Byl vyhlen druh stupe pornho poplachu, uvedl dnes po plnoci Fajk k poru bytu v Most. Hoelo v dom nedaleko adu prce v ulici M. G. Dobnera.

Od 20:00 do plnoci hasii vyjeli ke tem porm, krom mosteckho bytu hasili strom a popelnici. Po plnoci zasahovali u 19 poru. V Teplicch hoela pergola u rodinnho domu, na msto vyjely ti hasisk jednotky. V dalch ppadech lo o pory strom, ndob na odpad a zbytk pyrotechniky.

Jihomoravt zchrani museli pr minut po zatku letonho roku pomoct dvma mum na Beclavsku, kte mli od zbavn pyrotechniky vn porann v oblieji. lo o nejvnj ppad, u nho v souvislosti s novoronmi oslavami zasahovali. Ostatn zrann petardami byla lehho charakteru, celkem takto v noci vyjdli zchrani k osmi ppadm.

Oetovali tak bn razy spojen s opilost. Hasii hodnot noc ve srovnn s poslednmi deseti lety jako klidnou. I policist mli mn ppad ne napklad ped dvma lety, kdy neplatila dn opaten proti en koronaviru, vyplv z tiskovch zprv na webu policist, hasi a zchran.

Hasii v noci vyjdli ke 12 udlostem, z toho bylo sedm por. V Buovicch hoel mal plastov domek na zahrad, ohe zpsobil kodu 40 tisc korun. Dle lo o pory krabic od zbavn pyrotechniky a tak o jeden por kontejneru na odpadky.

idi nadchal2,17 promile alkoholu

Alkohol byl pinou ady zsah zchran. Vtinou si lid pivodili trnou rnu na hlav i razy rukou a nohou. Zchrani vyjdli i ke zrannm zpsobenm pi potykch v opilosti nebo u opilch lid, kte mli sebevraedn mysly i ohroovali svoje okol. K nkterm udlostem pijeli i policist. Napklad v Tinov museli krotit est mu, kte si vyizovali u ndra star kivdy. Zasahovali i v rodinch, kde se napadali partnei pod vlivem alkoholu.

Policist e i incidenty, kterm pedchzely spory o uit pyrotechniky. Na sluebn tak skonil agresor pod vlivem alkoholu, kter pokozenho pi jednom vyhrocenm sporu dokonce kousnul do ruky, uvedl ve zprv mluv Pavel vb. V brnnskch Obanech tak s pomoc taxike zadreli idie, kter nadchal 2,17 promile alkoholu.

Silvestrovsk oslavy byly v Plzeskm kraji run zejmna z pohledu zdravotnickch zchran, kte v noci vyjdli ke stovce udlost. Policii zamstnalo zejmna drobn ruen podku. Relativn klidnou noc pak mli hasii.

Podle mluv plzesk zchrann sluby Mrie Svobodov pelom roku tentokrt zchrane opravdu zamstnal. Bhem noci vyjdli ke 100 ppadm, po plnoci celkem k 50 udlostem v celm kraji. Nejastj byly razy, a to 27 udlost. Nejzvanj byl pd z vky v Domalicch, kde musela zasahovat leteck zchrann sluba a 35letou enu transportovat na emergency fakultn nemocnice Lochotn, uvedla Svobodov.

Ve vtin se jednalo o ruen nonho klidu

Zchrani pomhali na Tachovsku i mui poplenmu od pyrotechniky, ktermu petarda zashla obliej. Podle Svobodov ho pevezli do popleninovho centra v Praze na Vinohradech.

Pi dopravn nehod v Plzni zemel osmaticetilet idi audi. V ulici U Prazdroje vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu veejnho osvtlen. I pes snahu zchran musel lka konstatovat smrt idie.

Noc se neobela bez roztrek mezi lidmi, zchrani spolu s polici vyjdli k deseti ppadm napaden. Leteck zchrann sluba zasahovala bhem noci dvakrt, uvedla Svobodov.

Policie v Plzeskm kraji podle mluv Michaely Reindlov mezi 22:00 a 07:00 pijala 118 oznmen. Ve vtin ppad se jednalo o ruen nonho klidu a drobn naruen obanskho souit. dnou zvanou trestnou innost neevidujeme, uvedla. Podle dcho dstojnka krajskch hasi byla novoron noc vcelku klidn a obela se bez zvanjch udlost.

We wish to thank the writer of this article for this amazing web content

Novoron oslavy: Zchytka pln v osm veer, auto v protismru i kousanec – iDNES.cz

Bofads