Dn kolem Zemana minutu po minut. Test nadil astn, odhalil podezel kontakt – iDNES.cz

Jak se to vechno po proputn prezidenta Miloe Zemana z stedn vojensk nemocnice (VN) sebhlo?
Nae agentura pevzala odpovdnost za pi o prezidenta republiky na zmku v Lnech. Jet ped samotnm pjezdem pana prezidenta jsme podle psnch standard na organizace na specilnm pstroji, kter jsme do Ln dovezli, zaali provdt denn testovn kadho, kdo by ml mt ten den k prezidentovi republiky pstup. Jedn se o antigenn test takzvanm semikvantitativnm odbrem. Jde o antigenn test, ale mnohem citlivj. Aby to bylo kad den jet ped tm, ne by se s prezidentem setkal, respektive vstoupil do zny, ve kter by se pohyboval.

V rmci tohoto testovn jsme zachytili hranin test u jedn ze zamstnanky Kancele prezidenta republiky. Nsledn jsme testy rozili na PCR, vem udlali PCR odbry a odeslali je do stedn vojensk nemocnice na verifikaci. Samozejm jsme ji u nevpustili do zny, kde se ml prezident pohybovat. ili se dnes nepotkali. Na druh stran lo urit o rizikov kontakt pana prezidenta, protoe podle naich informac byla s panem prezidentem v uplynulch dnech v kontaktu.

Take za nm chodila na pokoj do stedn vojensk nemocnice?
Byli jsme obeznmeni, e spolu byli v kontaktu. Nsledn byl jej test verifikovn jako pozitivn. Na zklad naich standard jsme odebrali PCR vzorek u prezidenta republiky a dalch osob. S tm, e test byl naplnovn po jeho pjezdu tak i tak. Vdy toti striktn testujeme PCR testem pacienta po proputn z nemocnice do domcho prosted, nebo teba pi pekladu do pobytovho zazen socilnch slueb.

Vpodveer jsme z VN, jej laborato testy zpracovvala, jako prvn obdreli informaci, kter potvrzovala pozitivn test na covid-19 u pana prezidenta. Pestoe byl pan prezident bez pznak, ve spoluprci s oetujcm lkaem panem profesorem Zavoralem bylo rozhodnuto o pevozu pacienta zpt do stedn vojensk nemocnice. Vzhledem k tomu, e jde o kehkho pacienta, seniora a v tomto ohledu ob strany pokldali za dleit, aby byl pod lkaskm dohledem. Poppad mu byly aplikovny protiltky.

Pro Miroslav Zavoral Seznam Zprvm kal, e Miloe Zemana z preventivnch dvod testovali oni v nemocnici? Zavoral dle Seznamu doslova ekl: lo o rizikov kontakt, proto jsem nechal pana prezidenta dnes odpoledne otestovat.. S tm, e lo o kontakt pracovnka z Ln.
Nevm, pro to kal. danky na tyto testy jsem osobn vystavoval j a jsou v systmu ISIN (Informan systm infekn nemoci). Byly vydny z mho rozhodnut a rozhodnut naeho zdravotnickho zazen. Nsledn byly vzorky na zklad dohody o spoluprci pevezeny do VN: ili jde mon o njakou dezinterpretaci, protoe v laboratoi VN se potvrdila pozitivita. Odbry a indikaci jsme provdli my.

Mimochodem, byla ona dma z Kancele prezidenta republiky okovan? Ze svch zdroj jsem slyel, e ano. Je to pravda?
Nevm, jestli toto mohu komentovat z hlediska lkaskho tajemstv nebo zdravotnickch informac, kter mohu poskytovat. Nechm to tedy bez komente, muste se ptt v Kanceli prezidenta republiky. Jinak pan prezident je okovn tikrt, v tuto chvli je v VN a je bez pznak. Kvli dalm informacm se muste obrtit pmo na stedn vojenskou nemocnici a oetujcho lkae, protoe nae loha v domc pi byla prozatm peruena.

Potte, e se k n opt vrtte po proputn prezidenta Zemana z nemocnice?
Ve chvli, kdy pominou dvody pro hospitalizaci, o em rozhodne oetujc lka, budeme jako agentura domc pe pipraveni se pe o pana prezidenta opt ujmout.

Jet mi eknte, jak je mon, e se za prezidentem do nemocnice dostane na pokoj nkdo pozitivn na covid, by by to byla nakrsn zamstnankyn jeho kancele? Nemli by bt pokad co nejpsnji testovni vichni, kte se k nmu do pokoje dostanou?
Nemohu komentovat reimov opaten stedn vojensk nemocnice v tomto ohledu. Opravdu nevm, jak kontakty pan prezident ml, nebo neml bhem jeho pobytu v nemocnici. Nedoku ani spekulovat, odkud kam kter infekce me putovat. Je zapoteb si uvdomit, e situace ve spolenosti je katastrofln, covid-19 je doslova na kadm kroku. Co pokldm za velmi dleit, je, e se nm podailo situaci vas zachytit. Navc u bezpznakovho pacienta, co si myslm, e je velice dleit. Tak se nm podailo zachytit pozitivitu jednoho ze zamstnanc Kancele prezidenta republiky, kter s nm v prbhu dne mohl pijt do styku. K tomu nedolo. Cel ta vc tedy vypad komplikovan, ale je to pbh dnench dn ve vech zdravotnickch zazench. Tak to prost je. Dky preventivnm opatenm se nm jako poskytovateli domc pe podailo udlat maximum.

Dostal prezident okamit infzi protiltek?
To nemohu komentovat, moje loha skonila nam pednm pana prezidenta zdravotnick zchrann slub Stedoeskho kraje. ekal jsem na ni i v stedn vojensk nemocnici, kde dolo k pedn pana prezidenta k hospitalizaci. Tyto otzky je poteba klst stedn vojensk nemocnici, kter je za konkrtn lbu odpovdn.

Jste lka, Miloe Zemana jste dnes vidl, kte, e viditeln pznaky neml. Nicmn je to pacient, ktermu je 77 let, navc m problmy s jtry, byl te dlouho hospitalizovn. D se pedpokldat, jak me mt covid na jeho zdravotn stav dopad? Me pro nj bt pesmru rizikov?
Nemohu se k tomu vyjadovat. Mohu konstatovat pouze pozitivitu, indikaci a hospitalizaci. Jakm zpsobem se bude onemocnn dl vyvjet, to si myslm, e nikdo nedoke predikovat. Vm, e pan prezident bude v podku. Ti dvky okovn v kombinaci s kvalitn lbou, kter mu v VN nepochybn bude poskytnuta, dv urit dobr vhled do budoucna. Ale vc to opravdu nechci komentovat. Kdy jsme pana prezidenta pedvali, tak neml dn zsadn pznaky typick pro covid-19. Ale jak se to bude vyvjet, nebo nebude Zatm je to pouze covid pozitivn pacient bez propuknut onemocnn. Jak to bude dl, se uvid.

Jestlie byla pozitivn i zamstnankyn Kancele prezidenta republiky, znamen to, e by mli do karantny nastoupit i vichni jej dal zamstnanci, kte s n v uplynulch dnech pili do kontaktu? Vetn teba kancle Vratislava Myne?
Na tuto otzku nedoku odpovdt. Tato vc je v kompetenci Krajsk hygienick stanice. Pedpokldm, e probhne standardn trasovn jednotlivch osob.

We want to thank the author of this short article for this remarkable material

Dn kolem Zemana minutu po minut. Test nadil astn, odhalil podezel kontakt – iDNES.cz

Bofads