Co ek pacienta s covidem na ARO? Dlouh anestezie, ventiltor a ada lk – iDNES.cz

Pi pchodu na Anesteziologicko-resuscitan oddlen (ARO) ve Fakultn nemocnici u svat Anny (FNUSA) v Brn vt reportra iDNES.cz npis, e zde plat zkaz nvtv a e se pohybuje v sekci se zvenou mrou hygienickch poadavk. Tak si ns jdete zase nafotit jo? Nevm, zda mi to dnes slu, zaertuje ironicky po vstupu reportra sestika.

Realita zde ve skutenosti toti vbec k smchu nen. Cel podstata oddlen ARO je podle lkae Jana Hrudy, kter na tto klinice psob od roku 2004, v tom, e pichz pacienti se selhvajcmi orgny, kter nemohou zastvat sv funkce. Na to jsou zdravotnci sice zvykl, souasn covidov pacienti ale maj podle lkae dchac pote, kter by oznail za extrmn.

V prvn vln jsme byli vichni nenaokovan. Nyn, protoe zde ji je ta monost, vystupuje kontroverzn otzka, pro to neudlali.

Jan Hruda lka na oddlen ARO ve FNUSA

Vyuvme plicn ventiltory na sam hranici jejich monost. Takto tk prbhy syndromu respiran tsn obas vdme pi chipkov sezn, ale e by vedle sebe leelo na jednom oddlen deset pacient ve velmi vnm stavu, to se bn nestv, popsal Hruda.

Aby pacient vbec vydrel takto agresivn ventilan reim a neproval pi nm dsupln muka, mus bt hluboce uspan. Obecn existuje takov obava z anestezie, napklad pi hodinov operaci slepho steva, ale co u si lid neuvdomuj, je, e pacienti zde podstupuj teba ttdenn hlubokou anestezii, popsal lka Hruda.

Lkai navc nemaj na vbr. Vtina postup a manipulac by bez hlubok anestezie byla pro pacienta znan bolestiv a nepjemn.

Pacienti s covidem-19 v tkm stavu podstupuj nkolikatdenn hlubokou anestezii.

Proto je utlumen lky podle lkae tak ohromn dlouh, nicmn samo o sob nen bez rizika. Pacient se tak mus poddit tempu ventiltoru, mus uvat lky, takzvan svalov relaxacia, kter uvoluj svalovou soustavu. Samotn pocit duen ped napojenm na ventilaci je pak pro pacienta tak velk diskomfort,pipustil Jan Hruda.

Covidov pacient typicky pichz se selhnm dchac soustavy, podpora tedy spov ve ventiltoru, pro kter mus bt pacient intubovn. To laicky znamen, e se mu zavede trubika, nafouknut tsncm balnkem, do krku, pes kterou za nj ventiltor dch.

Me dodvat rzn pomry kyslku. Ve vzduchu je bn 21 procent, pacienti na ARO u lkae Hrudy dostvaj a 100 procent, co opt samo o sob me bt nebezpen, ale v dan situaci se jedn o jedin mon vchodisko.

Pokud tato technika sele, pichz na adu monost otoit pacienty na bicho, co opt pin adu rizik, ale vrazn zlepen v rmci dchn. Dal fz je pak systm mimotlnho okyslien, takzvan ECMO, kter relativn tlustmi kanylami odsv z tla krev odkyslienou a vrac okyslienou. ada pacient m takt problm s odstrannm oxidu uhliitho z tla.

Covidov

Covidov pacient pipojen na pstroj ECMO, mimotln podporu srden a respiran funkce. Do tla vedou relativn tlust kanyly.

Stv se, e pacient sele oxygenan ve smyslu zsobovn tla kyslkem, a kdy se pak v tomto zlep, jejich dominantnm problmem po mnohem del dobu je zbavovn tla od oxidu uhlinatho, uvedl Jan Hruda.

Mnoho pacient pak krom selhn plic a dchac soustavy pichz se selhnm obhovho systmu, mus tedy vyuvat adu lebnch ltek, kter stahuj cvy, takzvan vazopresory. Zpravidla maj tak selhn ledvin v rzn me, mus tedy vyut umlou dialzu, kter nahrazuje ledviny.

Ta pro tlo znamen podle lkae znanou zt, nebo to je stejn, jako by byl pipojen dal orgn a to na ji selhvajc systm. U vtiny covidovch pacient v tkm stavu mus bt pipojen pstroj na itn krve trvale, jedn se o takzvan kontinuln oiovac metody.

Vpravo vep

Vpravo vepedu je tzv. uml dialza pstroj nahrazujc funkci ledvin.

Dilema, koho zachrnit

Dal problmy pak plynou zkrtka z toho, e pacient je v intenzivn pi, e je v tkm stavu bez ohledu na covid-19. Pedevm to, e je lovk v posteli a neme se hbat, sdlil lka.

A dlte, co dlte, dojde k pokozen ke a k proleeninm, dodal. Vichni pacienti t mus brt lky na edn krve, aby se jim netvoily krevn sraeniny. To je podle Hrudy u covidu-19 jet astj jev, ne je tomu u jinch onemocnn.

Navc pi pouit systmu ECMO je nezbytn, aby byla krev edn, jinak by pstroj nefungoval. Obvanou komplikac obsluhy pstroje je tzv. vysren, zejmna pokud pacientovi vbec nefunguj plce.

Probl

Problmy plynou i z toho, e pacient je v intenzivn pi. Pedevm to, e je lovk v posteli a neme se hbat

Pokud se vm v takov chvli pstroj ucpe, pacient zeme. ECMO centra maj vtinou pipraven jeden pstroj bokem, aby kdy k tto situaci dojde, tak se mohl pacient jen odpojit a pipojit bez nutnosti dal manipulace. Kdy se vm tam nasaje bublina, pacienta pokod vzduchov embolie (embol znamen vmetek, kter me ucpat cvu, nap. bublina vzduchu, pozn.red.). Kdy se vm to nepoda rychle, krev nkde vytee a je to velk ztrta. Me dojt i k vytaen velkch kanyl, co je pro pacienta zcela nepeiteln, popsal vechny mon komplikace pi obsluze lka Hruda.

Pacienti, kte s nmi chtj i po hospitalizaci zstat v kontaktu, asto uvdj, e nemaj vkonnost, kterou dve mli. Nkte si stuj t na poruchy pamti. ada z nich m poruchy ichu petrvvajc msce.

Jan Hruda, lka na oddlen ARO ve FNUSA

V moment, kdy mte en epidemie na vrcholu, tak je podle lkae problmem, e vechny pstroje jsou zaplnn. Muste uinit rozhodnut, zda nechat posledn ECMO pro popsan velmi nepjemn ppady, nebo ho nasadte prvnmu lovku, kter vm umr na posteli. A j musm ct, e my jsme ho vdy zatm nasadili, l Hruda.

Zt zdravotnickho personlu je podle nj dna pedevm psn barirovm pstupem pi styku s nemocnm: pacienti jsou sami v izolovanch boxech a personl k nim vstupuje pouze po pevleen do ochrannho odvu.

Podle lkae je proto sloit cokoliv okolo pacienta mnit: odebrat krevn plyny, penastavovat ventiltor, zkrtka opakovan do prostoru vstupovat.

Pacienti jsou sami izolovan

Pacienti jsou samy v izolovanch boxech a personl k nim vstupuje pouze po pevleen do ochrannho odvu.

Na oddlen jsou pacienti zcela zvisl na pi personlu. Ostatn prv proto jsou na intenzivn pi: bezmocn lec, oddlen jeden od druhho a od svta vbec. Pohled je to tristn a neubr mu na sle ani to, e lovk mnoho podobnch snmk ji vidl v mdich i v nejnovj brutln kampani zzen vldou.

Sla reality je tak zdrcujc, e vn poprai by sem mli podnikat organizovan exkurze. Naproti boxm s pacienty pak sed tm lka v uspodn, kter npadn pipomn veln znm teba z NASA, le mn poetn. Analogie je jasn: start rakety nebo zchrana ivota, operace je to stejn asn.

Sloit situace

Narozdl od prvn vlny, kdy se bn nemocnin provoz omezil podle lkae Hrudy relativn brzy a soustedily se sly pouze na covid, nyn je situace odlin: zt na podzim stoupla ve smyslu covidu, ani by vrazn klesla, co se veho ostatnho te.

Mme pacienty necovidov i ty s tkou covidovou pneumoni, pacient nyn dost pibv, sdlil lka Hruda.

Moment

Momentln u sv. Anny maj pouze jednoho pacienta okovanho, zbytek pacient s tkm prbhem okovan nen.

Pibv akutnch pacient. Poet lek, na kterch le lid s multiorgnovm selhnm, je vy, ne byl pedtm, popsal aktuln situaci Hruda. Momentln u svat Anny maj pouze jednoho pacienta okovanho, zbytek pacient s tkm prbhem okovan nen.

Msta nsledn intenzivn lkov pe na Hrudov oddlen byla zruena, stala se z nich lka vyhrazen pro akutn pi. Oddlen nearovho typu tedy standardn oddlen a jednotky intenzivn pe pela do reimu covid, tedy nemocnice m opt nkolik JIP zabranch pouze covid pacienty. Budeme muset v nejblich dnech rozit ARO o dal jednotku intenzivn pe, pvodn ortopedickou, uvedl Hruda.

Vyt

Vytenost brnnskch zdravotnk neklesla ani bhem letnch msc, kdy se zkouen nemocnice snaila dohnat zamekanou necovidovou pi.

Nechtl bych kategoricky ci, e situace je sloitj ne pi minulch vlnch, ta situace je principiln stejn sloit, jen pedtm se ty nemocnice plnily postupnji. Nbh byl pomalej, protoe se nemocnice uzavely dv, vysvtlil lka.

Vytenost brnnskch zdravotnk neklesla ani bhem letnch msc, kdy se zkouen nemocnice snaila dohnat zamekanou necovidovou pi.

We would like to thank the author of this short article for this outstanding web content

Co ek pacienta s covidem na ARO? Dlouh anestezie, ventiltor a ada lk – iDNES.cz

Bofads